Obchodné, reklamačné a dodacie podmienky

Úvod Obchodné, reklamačné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.aditivum.sk :

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim AUTOPIN s. r. o. ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.aditivum.sk a kupujúcim.

 

1.) Prevádzkovateľ: 

 

AUTOPIN s. r. o.

M. Turkovej 1731/46

911 01 Trenčín

 

IČO: 51955750

DIČ: 2120851755

IČ DPH: SK2120851755

 

Spoločnosť AUTOPIN s. r. o. je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

 

Bankové spojenie: Fio banka 2001512912/8330, IBAN: SK1283300000002001512912

Telefón: 0904 657 646

Eshop email: eshop@aditivum.sk

Predajca email: vlado.hrnciar@gmail.com

 

 

2.) Základné pojmy:


Cena tovaru - finančná čiastka uvedená pri každom ponúkanom tovare, alebo službe uvedenej na stránke www.aditivum.sk vyjadrená v mene Eur a platná v deň uskutočnenia objednávky. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné. V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné.


Tovar - výrobky ponúkané predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu v rámci jeho podnikateľskej činnosti.


Predávajúci - je AUTOPIN s. r. o.,  M. Turkovej 1731/46, 911 01 Trenčín - prevádzkovateľ internetového obchodu.


Kupujúci - je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorila s predávajúcim na základe objednávky a následného potvrdenia objednávky predávajúcim kúpnu zmluvu.


Zmluvou uzavretou na diaľku - sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.


Webové sídlo - internetový obchod www.aditivum.sk


Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 

3.) Objednanie nákup tovaru:

 

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, 24 hodín denne
b) e-mailom, na adrese: eshop@aditivum.sk
c) telefonicky, na t. č.: 0904 657 646

 

- Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 

- Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín telefonicky alebo mailom. V prípade nedostupnosti tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!


- Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.


- Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

- Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, resp. zaplatením za tovar a vlastnícke právo na tovar

prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.


- Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.


- Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.


- Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.


- Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

 

4.) Dodanie tovaru:


- Ak je tovar skladom, dodanie 1 až 3 pracovné dni.

 

- Tovar ktorý je skladom u externého dodávateľa, dodanie 4 až 5 pracovných dní.


- V prípade že tovar nemáme skladom budeme Vás o dobe dodania informovať.5.) Doprava a platba:

 

Vaše objednávky odosielame Slovenskou poštou. Osobný odber je možný po dohode.

 

Poštovné náklady:
-  Slovenská pošta - účtujeme poštovné 4,90 EUR za dobierku. V prípade platby na účet účtujeme poštovné 3,90 EUR.


 

Platba:
- Zákazníci majú možnosť platby dobierkou (na pošte pri prevzatí balíka alebo pri doručení kurierom) alebo bankovým prevodom (balík bude odoslaný po pripísaní peňazí na náš bankový účet).

Fio banka 2001512912/8330, IBAN: SK1283300000002001512912

 

 

6.) Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:

 

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 7 - § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa... 102/2014 Z.z.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru


Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.


Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci tohto odseku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ. 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho.


Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami.


Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.


Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.


Formulár vrátenia tovaru na stiahnutie TU.

 

 

7.) Záručná doba:

 

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 620 Občianskeho zákonníka.


Na všetok ponúkaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov.


Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Na preukázanie lehoty prevzatia tovaru slúži dokla od preravcu, alebo daňový doklad v prípade prevzatia tovaru osobne.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu.

Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením nepodliehajú záručnej dobe.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.


Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.


 

8.) Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru:

 

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 619 - § 627 Občianskeho zákonníka.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 

9.) Reklamačný poriadok:

 

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby tovaru.
Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na konci tohto odstavca. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené spolu s menom a číslom daňového dokladu z dôvodu identifikácie obchodnej transakcie.

 

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal, alebo doručil spolu s kompletným reklamovaným tovarom kópiu faktúry a kópiu doručenky tovaru. Pokiaľ kupujúci nezašle kópiu doručenky (doklad o dátume prevzatia tovaru) sa za začiatok plynutia reklamačnej doby považuje dátum vystavenia daňového dokladu.


Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vyriešení problému.


V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar buď vymenený kus za kus, prípadne iný (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze.


Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Reklamačný formulár na stiahnutie TU.

 

 

10.) Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení:

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Predávajúci (prevádzkovateľ) neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, účtovníckych služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

Predávajúci (prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Poskytnuté osobné údaje kupujúceho uvedené v predchádzajúcom odstavci sú spracúvané za účelom vybavenia a dodania predmetu objednávky, zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.) a za účelom plnenia v rámci reklamačného konania.

 

Kupujúci (dotknutá osoba) má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Predávajúci ukončí spracovávanie osobných údajov za týmto účelom bezodkladne po doručení žiadosti dotknutej osoby.


Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe.


Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.


V prípade ak si kupujúci želá zrušiť svoje uživateľské konto a zároveň nenávratne zmazať svoje osobné údaje z databázy stačí ak zašle krátku žiadosť na našu emailovú adresu eshop@aditivum.sk.

V prípade že kupujúci si želá zasielať aktuálne informácie ohľadom noviniek a aktuálnych ponúk e-shopu www.aditivum.sk je potrebné zaškrtnúť políčko "Prihlásiť sa k odberu noviniek" pri registrácii. Zaškrtnutím políčka kupujúci vyjadruje svoj výslovný súhlas k odberu noviniek, ktoré mu budú zasielané elektronickou poštou.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Tieto Obchodné podmienky v danom znení vstupujú do platnosti 1.7.2015.

 

Copyright 2015 - 2024 © Aditíva - Aditivum.sk
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.Pricemania.sk – Porovnanie cienTOPlist Heureka.sk